Pályázati operatív programok 2021–2027

A kormány közzétette, hogy a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban milyen operatív programok keretében lehetséges uniós forrásokra pályázni. Az új operatív programok társadalmi egyeztetése már elindult, melynek célja, hogy a szakmai szervezetek és az állampolgárok megismerhessék és egyben véleményt nyilváníthassanak a fejlesztési időszak alapdokumentumairól, a Partnerségi Megállapodásról és az operatív programokról.

Az online véleményezési lehetőség szerepe még inkább felértékelődik a járványidőszakban, ezét mindenki számára elérhető és átlátható módon teremtették meg a javaslatok online fórumát. A 2021-27-es időszak operatív programjainak és Partnerségi megállapodásának véleményezésére továbbra is a palyazat.gov.hu hivatalos pályázati weboldalon van lehetőség.


Tervezett, új operatív programok a 2021-2027-es uniós ciklusban:


Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

Azok az országok és társadalmak képesek lépést tartani a világ fejlődésével, amelyek az élet minden területén tudatosan alkalmazzák a digitális technológiákat és folyamatosan megújítják azokat. A digitális átmenet integrált megközelítést megkívánó domináns célrendszerré vált, amelynek választ kell tudnia adni a jelenlegi és az újonnan felmerülő globális, technológiai, biztonsági és fenntarthatósági kihívásokra. A gazdaság és társadalmi versenyképesség megtartása és növelése érdekében Magyarország a 2021-2027 közötti időszakban egy külön – horizontális - operatív program, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) keretében tervezi végrehajtani ezeket a fejlesztéseket.


Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) – amely immáron magába foglalja a leginkább rászoruló személyeket támogató intézkedéseket is – elsődleges célja a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. Az EFOP Plusz öt humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában, ezek az egészségügy, köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális, valamint család- és ifjúságpolitika, amelyekhez a kultúra és a sport is hozzájárul.


Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP 2021-2027) keretében Magyarországnak kb. 16,5 milliárd forint áll majd rendelkezésére a hazai halgazdálkodási ágazat fejlesztésére. Az 1. uniós prioritás célja a természetes vizek halállományának növelése, a vízfolyások ökológiai állapotának és a víz minőségének javítása, valamint az ágazat helyzetéről pontos képet adni tudó adatgyűjtési és ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése. A 2. uniós prioritás célja a meglévő akvakultúra termelő és halfeldolgozó vállalkozások fejlesztése, versenyképességük növelése, új termelői bázisok és feldolgozók létrehozása.


Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)

Az IKOP Plusz a magyarországi kötöttpályás, közúti, kerékpárúti és kikötői beruházások legnagyobb uniós forrása lesz ebben az évtizedben.

Prioritások:
Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése, köztük városi elektromos buszbeszerzéseket, nagyforgalmú elővárosi vasútvonalak fejlesztéseit.
TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése, benne a transzeurópai közlekedési hálózathoz tartozó vasútvonalakét és kikötőkét.
Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás részeként gyorsforgalmi és 1-3. számjegyű főutak, valamint EuroVelo kerékpárutak fejlesztéseit, közlekedésbiztonsági és egyéb (pl. zajárnyékoló falak, e-töltők) beruházásokat.


Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)

A 21. századi kihívások szükségessé teszik a magyar vállalkozások technológiaváltását, digitalizációs és innovációs képességeinek megerősítését, valamint a munkavállalók képzését, termelékenységük és hozzáadott értékük növelése érdekében. A GINOP Plusz beavatkozásai révén a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb pozíciót alakíthatnak ki a hazai és nemzetközi piacokon, valamint előreléphetnek a globális értékláncokban. Mindez hozzájárul a társadalom életszínvonalának növekedéséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás bővüléséhez, Magyarország és az EU versenyképességéhez.


Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)

A program Magyarország kevésbé fejlett régióinak (valamennyi megye) és fejlett régiójának számító Budapest területi alapú fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és elmaradott térségek fejlesztésére. Elsősorban helyi önkormányzati fejlesztéseket támogat, fejlesztési tematikája ennek kapcsán kiterjed a gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés és bővítés, valamint a népességmegtartás és családvédelem térségi és helyi feltételeinek biztosítására, így a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a helyi turizmusra, a települési infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások fejlesztésére.


Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

A KEHOP Plusz nem csak tükörképe az eddigi KEHOP-nak, de sok újdonsággal is bővült, figyelembe véve az átalakuló szabályozási környezetet és az erősödő zöldítési törekvéseket. A KEHOP Plusz levonja az elmúlt időszak tanulságait és bővebb mozgásteret teremt, elsősorban a második (röviden: zöldebb Európa) célt fedi le az alábbi öt prioritás révén:
Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
Környezet- és természetvédelem
Megújuló energiagazdaság
Méltányos Átmenetet Támogató Alap

Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz)

A Végrehajtás Operatív Program Plusz keretében a naprakész tudással rendelkező szakemberállomány, az infrastrukturális feltételek biztosításával, az informatikai, partnerségi, kommunikációs és a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátásával járul hozzá a Partnerségi Megállapodás céljainak teljesüléséhez


Forrás és további részletek: https://www.palyazat.gov.hu/tarsadalmi_egyeztetes_2021_2027
IKRON FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. erdeklodopeas.hu +36 20 375 8384 +36 62 552 465